Terma dan Syarat

Pengenalan

Terma dan syarat ini mengawal penggunaan laman web ini oleh anda; dengan menggunakan laman web ini, anda menerima terma dan syarat ini sepenuhnya. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan tapak web ini. Laman web ini menggunakan kuki. Dengan menggunakan laman web ini dan bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki yourdoll.com kami mengikut terma dasar privasi / dasar kuki yourdoll.com.

Kamu mesti

  • Laman web www.yourdoll.com mungkin mengandungi kandungan yang mungkin dianggap tidak menyenangkan oleh sesetengah pengguna dan bertujuan untuk orang dewasa sahaja. Anda boleh menggunakan laman web kami hanya jika anda berumur 18 tahun ke atas.

Anda tidak boleh

● menerbitkan semula bahan daripada tapak web ini (termasuk penerbitan semula di tapak web lain);
● menjual, menyewa atau sub-lesen bahan daripada tapak web;
● tunjukkan apa-apa bahan daripada tapak web secara terbuka;
● mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin atau sebaliknya mengeksploitasi bahan di laman web ini untuk tujuan komersial;
● mengedit atau mengubah suai mana-mana bahan di tapak web;
● mengedarkan semula bahan daripada tapak web ini kecuali kandungan yang disediakan secara khusus dan nyata untuk pengedaran semula.

Friendlies

● Dalam terma dan syarat ini, "kandungan pengguna anda" bermaksud bahan (termasuk tanpa had teks, imej, bahan audio, bahan video dan bahan audio-visual) yang anda serahkan ke tapak web ini, untuk apa jua tujuan.
● Anda memberikan kepada yourdoll.com lesen di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, bebas royalti untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan kandungan pengguna anda dalam mana-mana media sedia ada atau akan datang.
● Anda juga memberikan kepada yourdoll.com hak untuk mensublesenkan hak ini dan hak untuk membawa tindakan bagi pelanggaran hak ini.
● Kandungan pengguna anda mestilah tidak menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, tidak boleh melanggar hak undang-undang mana-mana pihak ketiga dan tidak boleh menimbulkan tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau yourdoll.com atau pihak ketiga (dalam setiap kes di bawah mana-mana undang-undang yang berkenaan ).
● Anda tidak boleh menyerahkan sebarang kandungan pengguna ke tapak web yang pernah atau pernah menjadi subjek sebarang prosiding undang-undang yang terancam atau sebenar atau aduan lain yang serupa.
● Yourdoll.com berhak untuk mengedit atau mengalih keluar apa-apa bahan yang diserahkan ke tapak web ini, atau disimpan pada pelayan yourdoll.com, atau dihoskan atau diterbitkan di tapak web ini.
● Walau apa pun hak yourdoll.com di bawah terma dan syarat ini berhubung dengan kandungan pengguna, yourdoll.com tidak berjanji untuk memantau penyerahan kandungan tersebut kepada, atau penerbitan kandungan tersebut pada, tapak web ini.

Pihak-pihak lain

Anda menerima bahawa, sebagai entiti liabiliti terhad, yourdoll.com mempunyai kepentingan dalam mengehadkan liabiliti peribadi pegawai dan pekerjanya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa apa-apa tuntutan secara peribadi terhadap pegawai atau pekerja yourdoll.com berkenaan dengan sebarang kerugian yang anda alami berkaitan dengan laman web.

Tanpa prejudis kepada perenggan di atas, anda bersetuju bahawa had waranti dan liabiliti yang ditetapkan dalam penafian laman web ini akan melindungi pegawai, pekerja, ejen, ejen, anak syarikat, pengganti, penyerah hak dan subkontraktor yourdoll.com serta yourdoll.com.

Pelanggaran terma dan syarat

Tanpa prejudis kepada hak lain yourdoll.com di bawah terma dan syarat ini, jika anda melanggar terma dan syarat ini dalam apa jua cara, yourdoll.com boleh mengambil tindakan seperti yang difikirkan sesuai oleh yourdoll.com untuk menangani pelanggaran tersebut, termasuk menggantung akses anda kepada laman web, melarang anda daripada mengakses tapak web, menyekat komputer menggunakan alamat IP anda daripada mengakses tapak web, menghubungi pembekal perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menyekat akses anda ke tapak web dan/atau membawa prosiding mahkamah terhadap anda.

Tugasan

Yourdoll.com boleh memindahkan, subkontrak atau sebaliknya berurusan dengan hak dan/atau kewajipan yourdoll.com di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapatkan persetujuan anda.

Anda tidak boleh memindahkan, sub-kontrak atau selainnya berurusan dengan hak-hak dan / atau kewajipan anda di bawah terma dan syarat-syarat.

Perjanjian keseluruhan

Terma dan syarat ini, bersama dengan Dasar Privasi yourdoll.com, membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan yourdoll.com berhubung dengan penggunaan laman web ini oleh anda (Mengandungi pernyataan pemilikan tapak web.), dan menggantikan semua perjanjian terdahulu berkenaan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

Lesen untuk menggunakan laman web

Melainkan dinyatakan sebaliknya, www.yourdoll.com dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek dalam laman web dan bahan di laman web. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelek ini terpelihara.

Anda boleh melihat, memuat turun untuk tujuan caching sahaja, dan mencetak halaman, manual pengguna, atau maklumat produk lain dari tapak web untuk kegunaan peribadi anda sendiri, tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini.

Penggunaan yang boleh diterima

● Anda tidak boleh menggunakan tapak web ini dalam apa jua cara yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, kerosakan pada tapak web atau kemerosotan ketersediaan atau kebolehcapaian tapak web; atau dalam apa-apa cara yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan sebarang tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.
● Anda tidak boleh menggunakan tapak web ini untuk menyalin, menyimpan, mengehos, menghantar, menghantar, menggunakan, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang mengandungi (atau dikaitkan dengan) sebarang perisian pengintip, virus komputer, kuda Trojan, cecacing, pencatat ketukan kekunci, rootkit atau perisian komputer berniat jahat yang lain.
● Anda tidak boleh menjalankan sebarang aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik (termasuk tanpa had mengikis, perlombongan data, pengekstrakan data dan penuaian data) pada atau berkaitan dengan tapak web ini tanpa kebenaran bertulis nyata yourdoll.com.
● Anda tidak boleh menggunakan tapak web ini untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersial yang tidak diminta.
● Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa kebenaran bertulis daripada yourdoll.com.

Had liabiliti

Yourdoll.com tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang tort atau sebaliknya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau sebaliknya berkaitan dengan, laman web ini: setakat tapak web diberikan secara percuma, untuk sebarang kerugian langsung;

untuk sebarang kerugian tidak langsung, khas atau berbangkit; atau untuk sebarang kerugian perniagaan, kehilangan hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangkakan, kehilangan kontrak atau perhubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau muhibah, atau kehilangan atau kerosakan maklumat atau data.

Had liabiliti ini terpakai walaupun yourdoll.com telah dimaklumkan dengan jelas tentang potensi kerugian.

Kemunasabahan

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini adalah berpatutan.
Jika anda tidak fikir mereka adalah munasabah, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Peruntukan tidak boleh dikuatkuasakan

Jika mana-mana peruntukan penafian laman web ini adalah, atau didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang, yang tidak akan menjejaskan penguatkuasaan peruntukan-peruntukan lain penafian laman web ini.

Ganti Rugi

Anda dengan ini menanggung rugi yourdoll.com dan berjanji untuk memastikan yourdoll.com menanggung rugi terhadap sebarang kerugian, kerosakan, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa had perbelanjaan undang-undang dan sebarang jumlah yang dibayar oleh yourdoll.com kepada pihak ketiga dalam penyelesaian tuntutan atau pertikaian atas nasihat penasihat undang-undang yourdoll.com) yang ditanggung atau dialami oleh yourdoll.com yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda terhadap mana-mana peruntukan terma dan syarat ini, atau timbul daripada sebarang tuntutan bahawa anda telah melanggar mana-mana peruntukan terma dan syarat ini .

Perubahan

Yourdoll.com boleh menyemak terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang disemak akan digunakan untuk penggunaan laman web ini dari tarikh penerbitan terma dan syarat yang disemak di laman web ini. Sila semak halaman ini dengan kerap untuk memastikan anda biasa dengan versi semasa.

Kebolehasingan

Jika peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa lain untuk menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain akan terus berkuatkuasa. Sekiranya mana-mana peruntukan yang menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan akan sah atau boleh dikuatkuasakan sekiranya sebahagiannya dipadam, bahagian itu dianggap dipadamkan, dan selebihnya peruntukan akan terus berkuatkuasa.

Undang-undang dan bidang kuasa

Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian berasingan yang kami berikan kepada anda akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang UK, dan sebarang pertikaian berkaitan terma dan syarat ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah tempatan.